en | cz

obchodní a záruční podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE – INTERIÉRY

Termín dodání: 

Standardní termín 12 týdnů od potvrzení objednávky a zaplacení zálohy. Přesný termín bude potvrzen po potvrzení objednávky.  

Platební podmínky:

Záloha při objednání 70 % splatná do 7 dnů od objednání, doplatek splatný před dodáním. Platební podmínky je možno měnit pouze písemnou dohodou. V případě prodlení s úhradou zálohy se o dobu prodlení posouvá termín dodání. V případě  prodlení s úhradou doplatku bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze smluvní ceny.

Doprava, montáž, likvidace obalů a ochrana zhotoveného díla po jeho dokončení NEZAHRNUTA v ceně.

Koordinační činnost není zahrnuta v ceně.

Záruční lhůta: 24 měsíců od předání při dodržení záručních podmínek a manuálů.

Každá reklamace musí být uplatněna písemně s uvedením kódu / popisu výrobku, popisu vady, čísla faktury.

Záruční lhůta se nevztahuje na světelné zdroje, baterie, elektronické vybavení svítidel.

Slevy uvedené v této nabídce jsou platné jako celek. V případě zájmu pouze o vybrané položky budou slevy aktualizovány.

Cenová nabídka vychází z předané poptávky a předaných podkladů. Zhotovitel nenese odpovědnost za informace a skutečnosti, které mu nebyly před zhotovením nabídky sděleny.

Objednatel / kupující je povinen  zajistit stavební připravenost  pro realizaci díla / dodávky .  V případě, že není stavební připravenost zajištěna, je dodavatel oprávněn pozastavit své plnění do doby, dokud nebude stavební připravenost řádně zajištěna.

Případný poplatek za zřízení staveniště bude připočten k ceně dle této cenové nabídky.

Zboží na objednávku a na které byla zaplacena záloha, není možno vrátit.

Platnost nabídky: 60 dnů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE – INTERIÉRY

Svítidla, nábytek, další interiérové výrobky

 

Poskytnutá záruka trvá a zákazník může nároky z poskytnuté záruky uplatnit pouze v případě soustavného dodržování záručních manuálů pro jednotlivé komodity a těchto záručních podmínek:

 1. Při užívání dodaných výrobků musí být plněny pokyny a respektovány platné technické normy a dále doporučení uvedená v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané dokumentaci.
 2. Jsou řádně, včas a odborně prováděny všechny servisní prohlídky podle předepsaného rozsahu a intervalů, a to výhradně autorizovanými techniky dodavatele.
 3. Závady, které byly zjištěny při pravidelných servisních prohlídkách, nechá zákazník odstranit v nejkratší možné době.
 4. Při opravách budou použity výhradně součástky doporučené dodavatelem.
 5. Veškeré vady či poškození v záruční době zákazník bez zbytečného odkladu oznámí dodavateli.

Záruka se nevztahuje a dodavatel neodpovídá za vady a poškození:

 1. způsobené nevhodným zacházením, neodbornou či nedostatečnou údržbou
 2. způsobené neschválenými úpravami výrobku (konstrukce, zapojení atd.)
 3. vzniklé vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození laku způsobené nesprávnou údržbou a ošetřováním včetně použití agresivních či nevhodných čisticích prostředků, leštěnek apod.)
 4. způsobené násilným překonáním zamykacích dílů nebo vzniklé v souvislosti s ním
 5. způsobená havárií nebo živelní pohromou (požár, zaplavení apod.)
 6. způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným dodavatelem (např. přetížení polic či výsuvů, instalace výrobku v nevhodném prostředí – i krátkodobě apod.)
 7. vzniklé nerespektováním pokynů uvedených v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané literatuře
 8. na změny povrchu (barvy, odstínu, struktury) způsobené slunečním svitem
 9. na vady způsobené korozí, způsobenou umístěním výrobků v nevhodných prostorách (např. v exteriéru, ve vlhkém či agresivním prostředí atd.)
 10. na vady nebo poškození, které byly důvodem pro snížení ceny v okamžiku zakoupení výrobku či nabízení výrobku za sníženou cenu
 11. na drobné rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými výrobci světelných zdrojů (jedná-li se o tentýž typ světelného zdroje či jeho adekvátní náhradu) nebo z důvodu různého stáří jednotlivých světelných zdrojů
 12. na vady vyplývající z technických vlastností použitých přírodních materiálů:
 13. Změny povrchové kresby u dřevěné konstrukce či jejích charakteristických vlastností, změna barvy nebo rýhy vzniklé přirozeným způsobem v důsledku stárnutí materiálu;
 14. Rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými komponenty nábytku, nepodstatné posuny symetrie mezi dřevěnými letokruhy a přírodní vměstky, jako jsou: skvrny, body, zdravé suky, atd., které jsou důsledkem přírodní povahy materiálu;
 15. Barvy textilií jsou nevýznamně rozdílné v porovnání s barvami vzorkových ústřižků a vzorků. Takové mírné rozdíly mohou být způsobeny použitím materiálů z jiných šarží;
 16. Vrypy, škrábance, puchýře a jiné vady skleněných vrchních desek, které nejsou vidět ze vzdálenosti 1 m při pohledu pod úhlem 60 stupňů. Sklo bude posuzováno v rozptýleném denním světle (intenzita přibližně 5000 lux), proti jednotnému pozadí a prostým okem;
 17. Nestejnoměrnosti a přirozené vlastnosti kůže:
 18. Specifický pach kůže, který může být intenzivní, pokud je mnoho kožených produktů shromážděno v malém a uzavřeném prostoru;
 19. Kůže změnila svůj vzhled (tedy změnila barvu nebo se objevily skvrny, změna barvy materiálu) následkem kontaktu s jinými materiály s nedokonale fixovanou barvou. Migrace barviva do vnitřní struktury kůže je přirozeným jevem tohoto materiálu a může vést k nevratným efektům, jako jsou skvrny a změny barvy.

Vady musí být uplatněny písemně včetně přesné specifikace výrobku, popisu vady a čísla faktury, na zákaznické oddělení EXX: reklamace@exx.cz nebo tel. 235 097 611.

Obecné záruční podmínky EXX - interiéry (PDF)

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY – INTERIÉRY

  1. Zhotovitel odpovídá za technickou specifikaci a správnost a kompletnost plnění. Současně zhotovitel prohlašuje, že ocenil veškeré položky dle projektu, specifikací a zadání, včetně položek, které nejsou v zadání výslovně uvedeny, ale jsou pro funkčnost plnění jako celku potřebné, a počítá s provedením plnění “na klíč”.
  2. Součástí plnění je zhotovení realizační dokumentace, doprava, montáž a součinnost při předání plnění
  3. Součástí plnění jsou veškeré doklady potřebné pro převzetí, kolaudaci a užívání plnění, zejména certifikáty, atesty, revize, protokoly o zkouškách, prohlášení o shodě, dokumentace skutečného provedení, technické listy, návody na obsluhu a údržbu, plnění atd.
  4. Součástí realizace plnění je aktivní součinnost zhotovitele po celou dobu realizace plnění včetně účasti na koordinačních schůzkách a kontrolních dnech dle instrukcí objednatele.
  5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho pokyn vzorky materiálů, povrchů, výrobků a provedení, které hodlá použít.
  6. Zhotovitel je povinen vést montážní deník a ten předávat min 2x týdně objednateli k potvrzení
  7. Zhotovitel je povinen vypracovat v dostatečném předstihu technologický postup pro provádění plnění včetně požadavků na stavební připravenost a předat jej objednateli.
  8. Zhotovitel je oprávněn provést plnění prostřednictvím třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a i v takovém případě odpovídá za provedení plnění, jako by ho prováděl sám. Za porušení této povinnosti je objednatel oprávněn zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení.
  9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. Zhotovitel nesmí při plnění této objednávky využívat nelegální práce. Za každé porušení tohoto ustanovení může objednatel zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. V případě že by při provádění díla zhotovitel či subdodavatelé porušili právní předpisy a v důsledku toho by vůči objednateli byly uplatněny veřejnoprávní sankce, zavazuje se zhotovitel tyto sankce Objednateli uhradit a uhradit mu i další vzniklou škodu.
  10. Zhotovitel se seznámil s místem plnění, projektovou dokumentací a všemi zadávacími podklady pro realizaci bezvadného plnění do daného prostoru.
  11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši min 1.000.000Kč
  12. Zhotovitel se zavazuje uhradit škodu způsobenou objednateli neplněním svých povinností v souvislosti s touto objednávkou.
  13. Zhotovitel je povinen odstranit na svůj náklad veškerý odpad související s prováděním plnění a udržovat místo plnění uklizené. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit úklid a likvidaci odpadu na náklady zhotovitele.
  14. Zhotovitel je povinen dokončené plnění či jeho část zabezpečit a ochránit proti poškození až do převzetí plnění objednatelem.
  15. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel. Neučiní-li tak, zajistí zařízení staveniště objednatel na náklady zhotovitele.
  16. Plnění musí být provedeno v prvotřídní kvalitě a v souladu s projektovou dokumentací, touto objednávkou včetně příloh a platnými normami ČSN
  17. Nárok na zaplacení ceny za plnění vzniká provedením plnění bez vad a nedodělků. Za vadu se považuje mimo jiné i nesoulad s projektovou dokumentací či nepředložení dokladů potřebných k předání a užívání plnění.
  18. Veškeré náklady na provedení plnění včetně materiálu, dopravy, přesunu hmot, zařízení staveniště a dalších zařízení potřebných pro provedení plnění, jsou zahrnuty v ceně plnění
  19. Placení proběhne na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu se zákonem 235/2004/Sb. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Nebude-li faktura soupis provedených prací schválený objednatelem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a nevzniká nárok na její zaplacení. Soupis provedených prací zašle zhotovitel objednateli e-mailem. Objednatel se k soupisu provedených prací vyjádří nejpozději do 14 dnů. Vícepráce budou fakturovány vždy samostatnou fakturou se samostatným soupisem provedených prací.
  20. Z každé faktury nebude uhrazeno 10% z fakturované částky bez DPH (zádržné). Polovina zádržného bude uhrazena do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků. Druhá polovina zádržného bude uhrazena po uplynutí záruční doby a může být nahrazena bankovní zárukou, jejíž text musí předem odsouhlasit objednatel.
  21. V případě, že plnění nebude provedeno v plném rozsahu dle této objednávky, bude cena plnění snížena odpočtem ceny neprovedených položek, nebude-li objednatel trvat na provedení těchto položek.
  22. K převzetí plnění musí zhotovitel vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí plnění musí být sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami.
  23. Objednatel si vyhrazuje nepřevzít plnění v případě, že plnění či jeho část bude vykazovat vady bránící užívání
  24. Za vady z převzetí plnění se považují i vady, které objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je u něj uplatnil jeho odběratel (vyšší objednatel / investor).
  25. Smluvními pokutami není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody
  26. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této objednávky vedle zákonných důvodů rovněž v případě, že jeho objednatel / investor odstoupí od objednávky / smlouvy s objednatelem.
  27. Zhotovitel je oprávněn postoupit či dát do zástavy jakoukoliv pohledávku vůči objednateli (nebo její část) vzniklou na základě této smlouvy pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
  28. Objednatel je oprávněn kdykoliv přerušit provádění plnění po dobu považovanou objednatelem za nezbytnou. Zhotovitel po dobu přerušení řádně zajistí a zabezpečí plnění či jeho část. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit nový termín zahájení prací nejméně 7 dní předem.
  29. Vlastnictví přechází na objednatele instalací plnění či jeho části v místě plnění.
  30. Záruční doba je 60 měsíců od předání, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
  31. Zahájením plnění dle této objednávky dodavatel potvrzuje svůj souhlas s těmito všeobecnými nákupními podmínkami objednatele.

Všeobecné nákupní podmínky – interiéry (PDF)

Praha | Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 | po – pá: 9 – 18 | +420 235 097 611 | info@exx.cz
Brno | Vídeňská 264/120b, 619 00, Brno – Přízřenice | po – pá: 8 – 17 | +420 544 526 860 | info@brno.exx.cz
Most | Čsl. armády 1291, obj. kasáren, 434 01 Most | po – pá: 8 – 17 | +420 728 322 864 | info@most.exx.cz
Havířov | Moskevská 24a/1440, 736 01 Havířov | +420 606 066 214 | palencar@exx.cz
Bratislava | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 8 – 17 | info@exx.sk